W październiku 2022 bank zmienił nazwę na VeloBank SA[3]. Kontynuuje on obsługę produktów przeniesionych z GNB zgodnie z umowami zawartymi z klientami oraz prowadzi sprzedaż nowych produktów i usług. W listopadzie 2022 bank zaprezentował strategię budowy banku uniwersalnego oraz nową identyfikację wizualną[4].

Zapomniałeś złożyć PIT? Podpowiadamy, co zrobić, by uniknąć kary

Instytucja podpowiada, jak się przed nimi uchronić. Pierwsza rezerwa, wysokości 19,6 mln zł, pojawiła się w raporcie rocznym Aliora za 2022 r., a po półroczu 2023 urosła do 42,7 mln zł. Wtedy też bank po raz pierwszy przyznał, że „w kalkulacji rezerwy uwzględnił również możliwy wzrost skali pozwów oraz większe prawdopodobieństwo uzyskania Pospieszne stopy procentowe widzi giełki objętości instrumentów pochodnych osiągają rekordowe szczyty niekorzystnych wyroków”. Najwyraźniej jednak nie doszacował negatywnych tendencji, bo już na koniec III kw. Bank przypomniał, że zaliczył do funduszu własnych zysk netto, osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. W kwocie 1,409 mld zł na poziomie jednostkowym oraz w kwocie 1,451 mld zł na poziomie skonsolidowanym.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF – Komisja Nadzoru Finansowego

  1. O indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290–296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
  2. KNF kierował się przepisami kpa, a nie przepisem dedykowanym egzekwowaniu nałożonych kar pieniężnych.
  3. Zgoda na wykorzystanie owej metody odnosi się do całej działalności banku, łącznie z przejętą w 2016 r.
  4. Dzięki temu ataki mogą być lepiej przygotowane, a co za tym idzie – będą bardziej ukierunkowane i skuteczniejsze.
  5. To wszystko złożyło się na dwie kary w wysokości 1 i 9 mln zł.

KNF zaleciła Alior Bankowi niewypłacanie dywidendy większej niż 50 proc. Zysku za rok 2023 – podał bank w środowym komunikacie. Alior Bank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działanie jako zewnętrzny dostawca (ang. TPP – Third Party Provider). Otwiera to drogę do dalszego rozwoju banku i świadczenia nowych usług cyfrowych dla klientów, poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje unijna dyrektywa PSD2. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) orzekła, że w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF ws. Polityki dywidendowej i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Alior Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50 proc.

Alior Bank ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o sztuczną inteligencję

Z wyliczeń PB wynika, że na konto giełdowego banku powinno jednak wpłynąć około 14,5 mln zł. Wszystkie te nieprawidłowości KNF wyceniła na 10 mln zł i nałożyła na Alior karę w tej właśnie wysokości. OctaFX Broker Recenzja: warunki handlowe i korzyści dla firmy Bank odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie, a ten w czerwcu 2020 r. Przy czym zdecydowało o tym nie to, że sąd zakwestionował ustalenia KNF, ale względy formalne.

Kampania informacyjna – Nadzór KNF nad emitentami

Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa i stanowiska Członków Zarządu Banku. Alior Bank ostrzega klientów przez cyberprzestępcami, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję. Jak zauważa, każdy z użytkowników może być narażony na siedem rodzajów ataków.

Doładuj konto na wakacje z Alior Pay

— Sądy administracyjne (WSA i NSA), rozstrzygając sprawę, nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości w ustaleniach stanu faktycznego. W komunikacie Alior Bank wskazuje na kilka zasad, których powinniśmy przestrzegać, aby zabezpieczyć się przed atakami. Instytucja radzi, aby ograniczyć liczbę informacji na swój temat w mediach społecznościowych. Zdjęcia powinniśmy wysyłać w prywatnych wiadomościach i nie publikować ich na publicznie dostępnych profilach.

Już wkrótce pełna oferta produktów maklerskich i brokerskich będzie dostępna dla Klientów. VeloBank SA (d. Bank BFG SA) – bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie, powstały 3 października 2022 wskutek przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku SA przeprowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jest instytucją pomostową w rozumieniu Rozdziału 15 Prawa Bankowego[1]. W przypadku inżynierii społecznej sztuczna inteligencja może analizować media społecznościowe, aby pomóc oszustom w tworzeniu profili użytkowników, którzy staną się ich ofiarami. Z kolei w kontekście kryptoanalizy AI może być przydatna w łamaniu haseł.

Oznacza to, że instytucja może bez tego ograniczenia ustalać wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne. To z kolei pozwala na pełne wykorzystanie potencjału metody zaawansowanej, która jest stosowana w banku od 2018 roku. W rezultacie wyroku NSA nadzór będzie musiał zwrócić Aliorowi 10 mln zł, które wpłacił już w styczniu 2020 r., wraz z odsetkami podatkowymi. Dokładna ich wysokość zostanie wyliczona, gdy do Urzędu KNF dotrze orzeczenie wydane przez WSA wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Sąd administracyjny uchylił karę, ale nie dlatego, że ustalenia kontrolerów z KNF były nieprawidłowe. Zdaniem sądu nadzorca spóźnił się z nałożeniem sankcji. Sąd uznał – opierając się na ordynacji podatkowej – że do przedawnienia doszło w ciągu 3 lat. Podwładnym przewodniczącego Komisji Jacka Jastrzębskiego taki obrót sprawy się nie spodobał – poszli ze skargą do NSA i przekonywali, że na ukaranie banku mieli 5 lat. Uchylając karę WSA oparł się na ordynacji podatkowej, która zakłada przedawnienie po trzech latach, a nie — tak jak chciał nadzór — na Kodeksie postępowania administracyjnego przewidującego pięcioletni okres przedawnienia.

O usługach płatniczych lub art. 59h i art. 59i ustawy z dnia 12 maja 2011 r. O kredycie konsumenckim lub art. 37 i art. 38 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. O finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. – KNF zaleca ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niewypłacanie przez bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. W wysokości większej niż 50 proc., przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Aliora, posiadającym 31,91 proc. Alior Bank w środowym komunikacie giełdowym poinformował, że otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenia dotyczące wysokości dywidendy z zysku za ubiegły rok. Do tego dochodzą jeszcze pozwy o ustalenie odpowiedzialności banku za szkody wynikające ze sprzedaży trefnych certyfikatów.

Alior Bank za pośrednictwem swojego domu maklerskiego był jednym z kluczowych dystrybutorów toksycznych instrumentów finansowych. Dlatego kilka lat temu bank znalazł się pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Urzędnicy nie mieli wątpliwości ani litości – według nich Alior dopuścił się missellingu, wielokrotnie łamał prawo i swoje wewnętrzne przepisy. W przypadku bardzo popularnego phishingu sztuczna inteligencja pomaga generować treść wiadomości SMS czy wiadomości mailowych, która nie jest wychwytywana przez systemy filtrujące, ponieważ wydaje się wiarygodna. Generatywne modele AI mogą być także wykorzystywane do tworzenia fałszywych obrazów, nagrań głosowych i manipulowania informacjami, a stąd już prosta droga do zafałszowania tożsamości.

Zaliczony już do funduszy własnych – czytamy w komunikacie. — Do administracyjnych kar finansowych nakładanych przez KNF nie stosuje się bowiem przepisów ordynacji podatkowej. KNF kierował się przepisami kpa, a nie przepisem dedykowanym egzekwowaniu nałożonych kar pieniężnych. W toku postępowania administracyjnego w dwóch instancjach KNF stał zatem na stanowisku, iż przedawnienie karania za naruszenia następuje po upływie 5 lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszeń — podkreśla Jacek Barszczewski. Kara nadzorcy była rezultatem kontroli przeprowadzonej w banku i jego domu maklerskim, której wyniki prawie pięć lat temu ujawniliśmy w PB. Zdaniem nadzoru bank wielokrotnie (ponad 30 razy) naruszył przepisy prawa i wewnętrzne procedury, a działalność maklerską prowadził „w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny i niezgodny z najlepiej pojętymi interesami klientów”.

Marki handlowe Getin Bank oraz Noble Bank zostały zlikwidowane i zastąpione marką własną banku[5]. Poza tym trzeba szczegółowo weryfikować informacje i treści wiadomości mailowych. W przypadku rozmów telefonicznych należy upewnić się, że znamy numer i samodzielnie oddzwonić, aby wykluczyć spoofing telefoniczny. Systematycznie, z kwartału na kwartał, rośnie też liczba pozwów niezadowolonych klientów Aliora, którym sprzedano certyfikaty funduszy WI.

Osób nie może odzyskać setek milionów złotych ulokowanych w certyfikatach trefnych funduszy inwestycyjnych. Doradcy mamili klientów wizją zysków z inwestycji w lasy, ziemię czy ekskluzywne domy spokojnej starości. W styczniu 2024 do BFG wpłynęły wiążące oferty zakupu banku[8], a w marcu BFG i SOBK podpisały przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji banku spółce zależnej od Cerberus Capital Management. Potencjalne zaangażowanie w akcjonariat banku rozważają Jak czytać wiadomości gospodarcze na rynku Forex online również Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa[9]. W styczniu 2023 Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgody na objęcie stanowisk prezesa zarządu przez Adama Marciniaka i członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko przez Paulinę Strugałę, po raz pierwszy w historii istnienia banku[6]. W tym samym roku BFG poinformował o wybraniu doradcy wspierającego proces sprzedaży banku, którym został JP Morgan[7].

Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. W zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r. Z ostatniego sprawozdania finansowego banku wynika, że na koniec września ubiegłego roku był pozwany w 155 sprawach dotyczących sprzedaży certyfikatów.

Alior ma więc powody do zadowolenia, co jest paradoksalne w kontekście innych opisanych ostatnio przez PB faktów, dotyczących systematycznego zwiększania przez bank rezerw na pozwy o odszkodowanie ze strony jego klientów nabywców certyfikatów funduszy WI. Jak napisaliśmy, bank przez kilka lat, aż do końca III kw. 2022 r., twierdził że „prawdopodobieństwo wypływu środków” z tytułu tych pozwów „jest szacowane na poziomie niższym niż 50 proc”, tym uzasadniając nietworzenie rezerw w związku z tą sprawą.

Z relacji poszkodowanych klientów Aliora, którzy byli na posiedzeniu, wynika, że NSA w ustnym uzasadnieniu zasugerował, że KNF powinna działać szybciej, a dodatkowo mogła skorzystać z możliwości innych sankcji, które by się nie przedawniły. Czy w związku z tym nadzór ma sobie coś do zarzucenia? Przy sprzedaży trefnych funduszy W Investments bank wielokrotnie naruszył prawo, ale kary nie poniesie, bo… nadzór spóźnił się z jej nałożeniem. Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia. Sąd administracyjny zgodnie z tym przepisem uznał jednak, że na mocy ordynacji podatkowej, kara dla Aliora przedawnia się po 3 latach. KNF zaś był przekonany, bo tak wynikało z wcześniejszego orzecznictwa, że — na mocy kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) — przedawnienie to kwestia 5 lat. Jaki przepis uratował Alior Bank przed zapłaceniem 10 mln zł? Chodzi o art. 19e ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym w brzmieniu obowiązującym od stycznia do 25 maja 2019 r., który był stworzony do egzekwowania nałożonych kar pieniężnych.

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na rozszerzenie stosowania w Alior Banku metody AMA przy obliczaniu wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego. Zgoda na wykorzystanie owej metody odnosi się do całej działalności banku, łącznie z przejętą w 2016 r. Częścią Banku BPH z wyłączeniem oddziału w Rumunii, dla którego dotychczas stosowano tzw. Pozwoli Alior Bankowi na zwiększenie współczynnika na kapitale Tier 1 o 0,37 pkt proc.

Jeden z nich jest zbiorowy i obejmuje 320 poszkodowanych, którzy zamierzają wyegzekwować od banku 103,9 mln zł. O tym, że Aliorowi upiekła się gigantyczna kara finansowa, zdecydowały więc względy formalne, bubel prawny działający przez kilka miesięcy i zaskakujące zastosowanie przez sądy ordynacji podatkowej. KNF znalazła się w tej sprawie w ogniu krytyki, bo zamiast rozliczać aferę W Investments i uderzyć po kieszeni winnych wprowadzenia w błąd inwestorów, musi oddać Aliorowi kilkanaście milionów złotych. Niezależnie od powyższych informacji zamieszczanych w ramach „Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”, zachęcamy aby w przypadku wątpliwości upewnić się, czy dany podmiot posiada zezwolenie KNF.

Zapis w ustawie był od początku nieprecyzyjny, a potwierdziła to nowelizacja, do której doszło już w maju 2019 r. W opinii KNF ta interpretacja „podważyła dotychczasowe utrwalone stanowisko judykatury i doktryny na termin przedawnienia deliktów administracyjnych na rynku kapitałowym, który wynosi pięć lat”. Alior Bank to jeden z głównych negatywnych bohaterów sprawy związanej z funduszami W Investments. To jedna z największych afer na naszym rynku finansowym, w której blisko 2 tys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *